Shiroe

20 tekstów – auto­rem jest Shi­roe.

Stoję sam gdzieś na sa­mym końcu świata, pośród zas­tyglych us­chniętych drzew.
Cze­kam na Ciebie z ot­warty­mi ramionami.
Jed­nak Ty nie przychodzisz. Zna­lazłaś swo­je miej­sce na świecie i nie znaj­du­je się ono na moim krańcu świata. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 października 2015, 02:16

Nie pot­ra­fię od­na­leźć się w tym świecie.
Cze­kam na zmiany, nie... ja ro­bie wszys­tko żeby się zmienić.
Zmiana śro­dowis­ka, zmiana otocze­nia, ludzi którzy są obok.
Szu­kam cze­goś, chy­ba szczęścia.
Chy­ba jed­nak oszu­kuje sam siebie,
sta­ram się wmówić so­bie, że jes­tem kimś kim tak nap­rawdę nie jestem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 września 2015, 12:00

kim jes­teś zapytał?
ja?
a widzisz tu ko­goś innego?
jes­tem Twoją przyjaciółką.
Czym jest dla Ciebie przy­jaźń sko­ro na­zywasz mnie przyjacielem?
Przy­jaźń jest wte­dy gdy na ko­goś spoj­rzysz i wiesz co mu sie­dzi w głowie
Przy­jaźń to porozumiewanie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 września 2015, 23:22

Przychodzi ta­ki mo­ment, że zas­ta­nawiam się nad sen­sem te­go świata, a dokład­niej- sen­sem życia. Ciągle go­nimy za tym co nieu­chwyt­ne, tak nap­rawdę nie widząc te­go co ma­my blis­ko, wręcz na wy­ciągnięcie ręki. Można po­wie­dzieć że jes­teśmy ślep­ca­mi błądzący­mi bez celu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 sierpnia 2014, 23:55

Nachodzą mnie os­tatnio py­tania: czym tak nap­rawdę jest miłość, czym różni się miłość do ciała, od miłości do pieniędzy, a miłością do cha­rak­te­ru, duszy dru­giego człowieka? Nie umiem od­po­wie­dzieć jed­noznacznie na to py­tanie, gdyż myśli plączą się w mo­jej głowie. W obec­nej sy­tuac­ji nie mogę nicze­go po­wie­dzieć, tak "na pewno". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 kwietnia 2014, 07:55

Nie można po raz pier­wszy po­wie­dzieć ko­muś, że się go kocha tak po pros­tu, od tak so­bie. Ta sy­tuac­ja, ta niepew­ność i te bijące się w głowie myśli są nie do zniesienia. A co gdy­by... cóż, nie ma co gdybać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 kwietnia 2014, 21:59

I gdy­by każdy ko­lej­ny dzień był tak dob­ry jak ten dzi­siej­szy, byłbym szczęśli­wy. Zmęczo­ny ale szczęśliwy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 kwietnia 2014, 00:10

I nie ważne, że cza­sem człowiek po­pełnia błędy, są one pot­rzeb­ne każde­mu. Pot­rzeb­ne aby przet­rwać, pot­rzeb­ne aby uczyć się życia. Nie można tyl­ko pop­rzez te błędy wy­wołać kiedy­kol­wiek łez u in­nej osoby. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 kwietnia 2014, 09:09

Cza­sami człowiek dochodzi w swoim życiu, do ta­kiego mo­men­tu, w którym mu­si coś poświęcić. Poświęce­nie to choćby i naj­bar­dziej bo­les­ne i ra­niące sta­je się ko­nie­cznością aby przet­rwać, a przy­naj­mniej tak mu się [...] — czytaj całość

anegdota • 7 kwietnia 2014, 19:51

To był je­den z tych pięknych zi­mowych wie­czorów, gdy szedłem dum­nym kro­kiem przez park, z kie­sze­ni moich spod­ni roz­legł się zna­jomy mi dźwięk te­lefo­nu. Gdy go wy­ciągnąłem, zauważyłem zna­jomy na­pis na ekranie. [...] — czytaj całość

anegdota • 3 lutego 2014, 17:55
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shiroe

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 października 2015, 12:37Moreno sko­men­to­wał tek­st Stoję sam gdzieś na [...]

28 października 2015, 03:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Stoję sam gdzieś na [...]

28 października 2015, 02:16Shiroe do­dał no­wy tek­st Stoję sam gdzieś na [...]

30 września 2015, 13:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie pot­ra­fię od­na­leźć się [...]

30 września 2015, 12:29Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie pot­ra­fię od­na­leźć się [...]

30 września 2015, 12:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie pot­ra­fię od­na­leźć się [...]

30 września 2015, 12:00Shiroe do­dał no­wy tek­st Nie pot­ra­fię od­na­leźć się [...]

30 września 2015, 11:57Shiroe sko­men­to­wał tek­st kim jes­teś za­pytał? ja? a widzisz [...]

10 września 2015, 23:22Shiroe do­dał no­wy tek­st kim jes­teś za­pytał? ja? a widzisz [...]

24 sierpnia 2014, 23:55Shiroe do­dał no­wy tek­st Przychodzi ta­ki mo­ment, że [...]